II Bieg Podziel się życiem 2018

Opis zawodów: 
ABY SIĘ ZAPISAĆ MUSISZ SIĘ ZALOGOWAĆ :)
13 października 2018 obchodzony jest w Polsce Dzień Dawcy Szpiku. To święto jest okazją do uhonorowania bohaterów, czyli ludzi, którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę drugiej osobie na powrót do zdrowia. W Polsce obchodzimy je od 2002 roku.
 
Z tej okazji zapraszamy Was na bieg, który odbędzie sie 20 października w Lasku Marcelińskim o godzinie 11.00 :)
Do pokonania macie 8 km po wspaniałych leśnych ścieżkach :)
 
Fundacja "Pomagam Na Medal" cały dochód z imrezy przeznaczy na wsparcie DRUŻYNY SZPIKU, które jest partnerem przedsięwzięcia.
 
Drużyna Szpiku to inicjatywa promowana przez Fundację Anny Wierskiej „Dar Szpiku” założonej w celu niesienia pomocy osobom potrzebującym przeszczepu szpiku kostnego do walki z zagrażającymi życiu i zdrowiu nowotworami, zwłaszcza nowotworami krwi. Celem Fundacji jest pozyskiwanie jak najszerszego grona dawców szpiku oraz propagowanie wiedzy dotyczącej tej dziedziny transplantologii oraz związanych z nią instytucji.
 
Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy działających bezinteresownie, z potrzeby serca na rzecz osób chorych na nowotwory krwi, w szczególności na białaczkę. Dla jednych będzie to oddanie szpiku, mówienie, na czym polega przeszczep dla innych bieganie maratonów w czerwonych koszulkach czy organizowanie zbiórek krwi, spotkań w szkołach. A dla artystów charytatywny udział w kampaniach społecznych. Wszyscy są potrzebni, bo ta Drużyna to po prostu łańcuch składający się z ogniw i każde z nich ma swoje zadanie. W szeregach znalazły się osobistości życia publicznego czy gwiazdy znane ze szklanego ekranu i pierwszych stron gazet. Drużynę współtworzą także sportowcy amatorzy: biegacze, kolarze, piłkarze, pasjonaci nordic walking i innych dyscyplin.
 
A może i wśród nas znajduje się potencjalny dawca, którego szpik uratuje komuś życie?
 
Szczegółowe informacje o działalności Drużyny Szpiku dostępne są pod adresem: www.darszpiku.pl
 
Dlatgo już dziś zapisz się na zawody i wesprzyj tych co nam pomagają!
Dla tych co nie mogą pojawić sie 20 października mamy inna propozycję - start "wirtualny":
ID zawodów: 

2503

Start: 
2018-10-20 (sob.)
Koniec: 
2018-10-20 (sob.)
Regulamin zawodów: 

Regulamin Towarzyskiego Biegów Charytatywnych

"II Bieg Podziel się życiem 2018"

1. ORGANIZATOR:
Fundacja "Pomagam Na Medal" 
Nr KRS 0000676411
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 59/5
25-432 KIELCE
http://pomagamnamedal.pl/
2. MIEJSCE: Poznań, Lasek Marceliński;
3. TERMIN: 20.10.2018, godzina 11:00;
4. DYSTANS: 8 km;
5. CEL ZAWODÓW:
5.1. Bieg charytatywny na rzecz "Drużyny Szpiku";
5.2. Zwrócenie uwagi na problem przeszczepu szpiku kostnego;
5.3. Upowszechnienie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5.4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
5.5. Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
5.6. Integracja sympatyków i pasjonatów biegania.
6. LIMIT CZASU: 180 min.
7. CEL ZAWODÓW:
7.1. Bieg ma charakter towarzyski. Nie liczy się rywalizacja a dobra zabawa;
7.2. Prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia startu w zawadach ukończą 18 lat;
7.3. Każdy zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamośći.
7.4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
7.5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
7.6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Zgłoszenia do biegu są przyjmowane wyłącznie elektronicznie poprzez formularzzapisów na stronie organizatora https://easymove.com.pl.
7.7. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 19.10.2018r. godzina 23:59. Po tym mterminie należy dokonywać zgłoszeń w biurze zawodów.
7.8. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicy wejscia do Lasku Marcelińskiego przy wybigu dla psiaków i siłowni plenerowej (wejście od strony ulicy Strzegomskiej jak i Wałbrzyskiej) - więcej informacji w wydarzeniu na FB.
7.8. Wstępnie ustalony limit uczestników Biegu to 100 osób.
8. OPŁATY STARTOWE:
Wysokość opłaty startowej ustala się na kwotę 45 zł. Wpłat należy dokonywać na Konto Fundacja "Pomagam Na Medal" - dane do przelewu przesłane zostaną na konto e-mail zawodnika zgłaszającego swój udział.
Cały dochód z opłat startowych przekażemy na wsparcie "Dużyny Szpiku", dlatego podana kwota jest kwotą minimalną - można wpłacać więcej.
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma następujące świadczenia:
8.1. imienny numer startowy;
8.2. pamiątkowy medal;
8.3. napoje i słodycze na mecie.
9. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Bieg ma charakter towarzyski, więc nie będzie prowadzona klasyfikacja, ani pomiar czasu. Zawody ze względu na towarzyski charakter nie są rywalizacją sportową nie wykluczamy jednak tych którzy lubią się ścigać. Każdy zawodnik bez względu na zajęte miejsce otrzymuje na mecie ten sam pamiątkowy medal. Na mecie dla wszystkich startujących przewidujemy konkurs z nagrodami.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
10.1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin;
10.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
10.3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numerku startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej;
10.4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu;
10.5. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.
10.6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego;
10.7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie);
10.8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
10.9. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny;
10.10. Organizator nie zapewnia szatni ani toalet;
10.11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu
10.12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy;
10.13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;
10.14. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji;
10.15. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator;
10.16. Kontakt: Fundacja "Pomagam Na Medal" kontakt@pomagamnamedal.com.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Portalu

1. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegu Elephant Race 2018 przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Usługobiorców. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja "Pomagam Na Medal" organizator biegu
3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt II.2 lub II.3 Regulaminu (w zależności od wybranej opcji rejestracji) jest niezbędne do świadczenia Usług.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.
6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją "Pomagam Na Medal"
7. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Fundacją "Pomagam Na Medal" umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
8. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Fundacja "Pomagam Na Medal" przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.
9. Dane Usługobiorców będą udostępniane innym Usługobiorcom w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji Wspólnych Przejazdów, Treningów. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.
10. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegu zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Fundacja "Pomagam Na Medal" jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
11. Fundacja Pomagam Na Medal zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:
a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.
12. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegu wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
13. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegu używa systemów retargetowania reklam firm trzecich (partnerzy marketingowi) w tym Facebook, Google celem optymalizacji jakości reklam wyświetlanych użytkownikom. Celem tego systemu jest jak najlepsze dopasowanie reklam bazując na zainteresowaniach użytkowników. Bezpieczeństwo powierzonych danych jest naszym priorytetem. Dane przekazywane tym partnerom w sposób całkowicie zanonimizowany celem poprawy jakości dostarczanych im treści.
14. Fundacja Pomagam Na Medal organizator biegu stosuje Ciasteczka. Informacje zbierane przy pomocy Ciasteczek pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Usługobiorców, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Usługobiorców z Serwisów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Ciasteczek nie uniemożliwia korzystanie z Usług, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Kraj: 
POLSKA
Rodzaj zawodów: 
bieg terenowy
8 km
Województwo: 
--- Wybierz ---

Lista startowa

Lp. Numer startowy Nazwa użytkownika
1 2 maciej.otawski
2 71 MartaCzarnecka1988
3 103 Agagalla
4 135 Kida1990
5 148 CzarneckaMarta
6 172 Krzysztofwilczynski
7 173 Ada
8 187 barszczu76
9 190 Bluzwis89
10 191 Paulamo2
11 230 Kasia72
12 231 Dawca.Mateusz.Mały
13 232 NocnaFuriia
14 233 izabela.w.nowak...
15 234 Julka
16 235 evita71
17 236 Ulcia
18 237 Agata
19 238 galwano11@wp.pl
20 239 mac33
21 240 Mirekras

Patronat