I Miau Bike 2018 - 10K

Opis zawodów: 

Do naszej serii rajdów "Run Hau" dla Psiaków dochodzi teraz "Miau Run". Tym razem jedziemy razem ze stowarzyszeniem BRAT KOT.

Dochód przeznaczony zostanie na ratowanie bezdomnych giżyckich kotów w "Programie Kociętnik".

Rajd odbędzie się 8 lipca 2018 roku g. 10.00 w Lasku Miejskim w Giżycku a do pokonania rowerem będzie 10 km :)

Podczas zawodów "I Miau Bike 2018" zawodnicy startować będą mogli też na innych dystansach - zapisy poniżej:
bieg 5 km
bieg 10 km
- bieg rodzinny i nordic walking 2 km

Jak zawsze dajemy też możliwość startu wirtualnego - dzień, miejsce i godziny startu wybieracie sami a trasę należy pokonać pomiędzy 23 czerwca a 7 lipca 2018:
bieg 6 km - Virtual Run Polska
rajd rowerowy 15 km - Virtual Bike Polska

Serdecznie zapraszamy :)

ID zawodów: 

2508

Start: 
2018-07-08 (ndz.)
Koniec: 
2018-07-08 (ndz.)
Regulamin zawodów: 

Regulamin Towarzyskiego Rajdów Charytatywnych

"I MIau Bike - 10 K"

1. ORGANIZATOR:
Fundacja "Pomagam Na Medal" 
Nr KRS 0000676411
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 59/5
25-432 KIELCE
http://pomagamnamedal.pl/
2. MIEJSCE: Giżycko, Las Miejski;
3. TERMIN: 08.07.2018, godzina 10:00;
4. DYSTANS: 10 km;
5. CEL ZAWODÓW:
5.1. Rajd charytatywny na rzecz "programu kociętnik" giżyckiego stowarzyszenia "Brat Kot";
5.2. Zwrócenie uwagi na problem bezdomnych giżyckich kotów;
5.3. Upowszechnienie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5.4. Popularyzacja jazdy rowerem jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
5.5. Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
5.6. Integracja sympatyków i pasjonatów rowerów.
6. LIMIT CZASU: 240 min.
7. CEL ZAWODÓW:
7.1. Rower ma charakter towarzyski. Nie liczy się rywalizacja a dobra zabawa;
7.2. Prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia startu w zawadach ukończą 18 lat;
7.3. Każdy zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamośći.
7.4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika na rajd będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w rajdzie.
7.5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
7.6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu. Zgłoszenia do rajdu są przyjmowane wyłącznie elektronicznie poprzez formularzzapisów na stronie organizatora https://easymove.com.pl.
7.7. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 07.07.2018r.
7.8. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicy wejscia do Lasku Miejskiego (więcej informacji w wydarzeniu na FB).
7.8. Wstępnie ustalony limit uczestników rajdu  to 100 osób.
8. OPŁATY STARTOWE:
Wysokość opłaty startowej ustala się na kwotę 45 zł. Wpłat należy dokonywać na Konto Fundacja "Pomagam Na Medal" - dane do przelewu przesłane zostaną na konto e-mail zawodnika zgłaszającego swój udział.
Cały dochód z opłat startowych przekażemy na wsparcie giżyckiego stowarzyszenia "Brat Kot", dlatego podana kwota jest kwotą minimalną - można wpłacać więcej :)
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma następujące świadczenia:
8.1. imienny numer startowy;
8.2. pamiątkowy medal;
8.3. napoje i słodycze na mecie.
9. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Rajd ma charakter towarzyski, więc nie będzie prowadzona klasyfikacja, ani pomiar czasu. Zawody ze względu na towarzyski charakter nie są rywalizacją sportową nie wykluczamy jednak tych którzy lubią się ścigać. Każdy zawodnik bez względu na zajęte miejsce otrzymuje na mecie ten sam pamiątkowy medal. Na mecie dla wszystkich startujących przewidujemy konkurs z nagrodami.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
10.1. Wszystkich uczestników rajdu  obowiązuje niniejszy regulamin;
10.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
10.3. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do umieszczenia numerku startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej;
10.4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania rajdu i na terenie rajdu;
10.5. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas rajdu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.
10.6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas rajdu gdyż, odbywa się on po ścieżkach, po których mogą poruszać się inni uczestnicy ruchu pieszego lub rowerowego;
10.7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie);
10.8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
10.9. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny;
10.10. Organizator nie zapewnia szatni ani toalet;
10.11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy rajdu
10.12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy;
10.13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;
10.14. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji;
10.15. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator;
10.16. Kontakt: Fundacja "Pomagam Na Medal" kontakt@pomagamnamedal.com.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Portalu

1. Fundacja Pomagam Na Medal organizator rajdu I Miau Bike 2018 przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Usługobiorców. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja "Pomagam Na Medal" organizator rajdu
3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt II.2 lub II.3 Regulaminu (w zależności od wybranej opcji rejestracji) jest niezbędne do świadczenia Usług.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.
6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją "Pomagam Na Medal"
7. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Fundacją "Pomagam Na Medal" umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
8. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Fundacja "Pomagam Na Medal" przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.
9. Dane Usługobiorców będą udostępniane innym Usługobiorcom w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji Wspólnych Przejazdów, Treningów. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.
10. Fundacja Pomagam Na Medal organizator rajdu zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Fundacja "Pomagam Na Medal" jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
11. Fundacja Pomagam Na Medal zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:
a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.
12. Fundacja Pomagam Na Medal organizator rajdu wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
13. Fundacja Pomagam Na Medal organizator rajdu używa systemów retargetowania reklam firm trzecich (partnerzy marketingowi) w tym Facebook, Google celem optymalizacji jakości reklam wyświetlanych użytkownikom. Celem tego systemu jest jak najlepsze dopasowanie reklam bazując na zainteresowaniach użytkowników. Bezpieczeństwo powierzonych danych jest naszym priorytetem. Dane przekazywane tym partnerom w sposób całkowicie zanonimizowany celem poprawy jakości dostarczanych im treści.
14. Fundacja Pomagam Na Medal organizator rajdu stosuje Ciasteczka. Informacje zbierane przy pomocy Ciasteczek pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Usługobiorców, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Usługobiorców z Serwisów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Ciasteczek nie uniemożliwia korzystanie z Usług, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Kraj: 
POLSKA
Rodzaj zawodów: 
kolarstwo terenowe
10 km

Lista startowa

Lp. Numer startowy Nazwa użytkownika
1 2 maciej.otawski
2 3 Adrian
3 98 OlimpiaDobro
4 104 Stacho

Patronat