@easymove.com.pl

Wycieczka Biegowa na Ślężę i Radunię 5

Opis: 

Zapraszamy na kolejną edycję wycieczki biegowej szlakami Ślęży i Raduni. Mile widziane osoby zaczynające swoją przygodę z biegami górskimi jak i Ci, którzy przemierzyli tysiące kilometrów górskimi szlakami. Jedziemy się dobrze bawić i wymienić doświadczeniami- tempo dostosowane do całej grupy. 

Nie zapomnijcie o nawodnieniu i paru kaloriach w plecaku. 
Startujemy o godzinie: 8:00
Miejsce zbiórki: Stadion Miejski w Sobótce
Dystans: około 24 km
Przewyższenia: około 1000m

Regulamin wycieczki biegowej na Ślężę i Radunię organizowanej
przez klub sportowy Biegiem po Marzenia Team


I CEL: 
Popularyzacja szlaków i tras turystycznych Ślężańskiego Parku Krajobrazowego jako doskonałych miejsc treningów biegowych; promocja walorów przyrodniczych Sudetów; wzrost świadomości ekologicznej i ochrona przyrody; możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami wycieczki. 

II ORGANIZATOR: 
Biegiem po Marzenia Team 
56- 400 Oleśnica, ul. Wiejska 22B/7
Tel: 501 065 027 
TERMINY, MIEJSCA, PROGRAM: 

III Termin wycieczki biegowej na Ślężę :
1. 10.11.2018 godzina 8.00
Miejsce zbiórki
1. Stadion Miejski w Sobótce
Zgłoszenia:
1. Wycieczka jest bezpłatna.
2. Wszelkie informacje związane z wycieczką biegową dostępne są na stronie :
http//biegiempomarzenia.blogspot.com/ oraz na Facebooku
IV Dojazd:
1. Każdy uczestnik wycieczki dojeżdża we własnym zakresie, a klub Biegiem po Marzenia Team nie ponosi kosztów związanych z dojazdem.


V Program:
Startujemy ze Stadionu Miejskiego w Sobótce. Podążając niebieskim szlakiem, kierujemy się do szczytu Ślęży. Tam parę minut przerwy na posiłek i uzupełnienie płynów. Następnie zbiegając ze Ślęży udajemy się w stronę sąsiedniej góry Raduni. Okrążając ją podążamy znów ku szczytowi Ślęży. Kiedy już zdobędziemy po raz kolejny ten masyw, czeka nas czterokilometrowy zbieg pod schronisko „ Pod Wieżycą”. Wszyscy szczęśliwi , naładowani endorfinami udajemy się pod Stadion Miejski w Sobótce, skąd rozjeżdżamy się do domów.

VI Warunki uczestnictwa:
1. W wycieczce biegowej może wziąć udział osoba, która spełni poniższe warunki: OSOBA PEŁNOLETNIA (ukończy 18 lat najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień treningu); zadeklaruje swój udział poprzez zgłoszenie; oświadczy, że jest zdolna do udziału w treningu i nie występują u niej przeciwwskazania zdrowotne, a także przyjmuje do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym; oświadczy, że bierze udział w wycieczce biegowej na Ślężę na własną odpowiedzialność; ponadto oświadczy, że znany jest jej Regulamin wycieczki.

2. Od każdego uczestnika wymaga się samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Każdy uczestnik treningu swoją postawą chroni środowisko naturalne, dba o utrzymanie krajobrazu i ekosystem, mając świadomość, że człowiek, jak każdy żywy organizm, jest elementem środowiska przyrodniczego i podlega jego prawom. Uczestnik, który chce zrezygnować z treningu w trakcie jego trwania, musi zgłosić swoją rezygnację do przedstawiciela Organizatora. Organizator nie zapewnia transportu osobom, które rezygnują z udziału w wydarzeniu w trakcie jego trwania.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, o których jest zobowiązany poinformować uczestników treningu. Komunikaty takie będą pojawiać się na stronie internetowej https://biegiempomarzenia.blogspot.com/ lub oficjalnej stronie Facebook/Biegiem po Marzenia Team, a każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi. W czasie trwania treningu, każdy uczestnik winien stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora i osoby wyznaczone przez Organizatora m.in. trenera.

2. Na drogach publicznych podczas wycieczek biegowych uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego. 
3. Każdy uczestnik powinien zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po trasach wycieczek biegowych. 

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją wycieczki biegowej na Ślężę nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub osób współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką biegową. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania treningu. 

6. Każdy uczestnik treningu odpowiada za starty materialne i inne spowodowane niewłaściwym zachowaniem, w tym przede wszystkim niestosowaniem się do poleceń Organizatora i osób przez niego wyznaczonych m.in. trenera, i zasad niniejszego Regulaminu.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Dolnośląskie
Miejscowość: 
Sobótka
Termin: 
2018-11-10
Rodzaj aktywności: 
bieg terenowy
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat