@easymove.com.pl

WĘGLOKOKS CUP - DWIE WIEŻE

Opis: 

PUCHAR POLSKI W BIEGU PO SCHODACH
I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest - Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.
Sybiraków 2, tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl
2. Współorganizator: Biuro Centrum w Katowicach - www.biurocentrum.com.pl
3. Partnerzy: Węglokoks i Węglokoks Energia
II CEL:
1. Organizacja Pucharu Polski w biegu po schodach.
2. Organizacja Mistrzostw Katowic w biegu po schodach.
3. Wyłonienie najlepszych pracowników biurowca.
4. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
III TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 4 marca 2018 roku o godz. 11.00
2. Katowice – Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29
IV DYSTANS:
1. Bieg na pierwszą wieże 20 kondygnacje.
2. Bieg na drugą wieże 22 kondygnacje.
3. Zawodnicy startują co 30 sekund.
4. O końcowej klasyfikacji decyduje suma czasu z dwóch biegów, przerwa zawodnika między
biegam na drugą wieżę wynosi 10min.
V KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJE:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2002-1999
- Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi
- Klasyfikacja pracowników biurowca
- Klasyfikacja najlepszych mieszkańców Katowic
- Klasyfikacja dziennikarzy (kobiet i mężczyzn)
VI PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w biegu po schodach mają prawo wszyscy chętni rocznik 2002 i starsi posiadający dobry
stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna
prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu
zgłoszeniowym do 25 lutego 2018 roku.
VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 25 lutego 2018 roku, po tym terminie
zgłoszenia będą przyjmowane tylko w dniu zawodów. O zgłoszeniu zawodnika decyduje data
wpłaty wpisowego.
2. Wpisowe w biegu po schodach wynosi:
- opłata od 25 listopada 2017 do 25 stycznia 2018 roku 50zł
- opłata od 26 stycznia do 25 lutego 2018 roku 60zł
- opłata od 26 lutego i w dniu zawodów 80zł
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – podlega zwrotowi 80% wpisowego w przypadku
zgłoszenia zaistniałej sytuacji 30 dni przed zawodami.
4. W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu zawodów, organizator nie gwarantuje pakietu
startowego.
VIII BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w Katowicach – Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29 i będzie czynne w
dniu zawodów (04.03.2018) od godz.8:00-10:30
IX NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary oraz nagrody
pieniężne (700,500,300). W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I miejsca Puchar
Polski i nagroda pieniężna (200zł), za zajęcie II-III miejsca pamiątkowe statuetki Pucharu Polski.
2. W Mistrzostwach Katowic w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca
puchary i nagrody rzeczowe. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca
medal i pamiątkowa koszulka mistrzostw.
3. W klasyfikacji generalnej pracownik biurowca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za
zajęcie I-III miejsca puchary i nagrody pieniężne, za zajęcie IV-VI miejsca pamiątkowa statuetka.
4. W klasyfikacji generalnej dziennikarzy wśród kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary..
5. Każdy uczestnik biegu w ramach wpisowego otrzymuje pamiątkowy medal, koszulkę (opłata wpisowego do 26 lutego), posiłek i napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Nagrody zawodnicy odbierają osobiście.
6. W obu biegach po schodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na
potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę
i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi
przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Śląskie
Miejscowość: 
Katowice
Termin: 
2018-03-04
Rodzaj aktywności: 
chodzenie po schodach
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat