@easymove.com.pl

Bieg " Od Nas - dla Was"

Opis: 

Organizatorami imprezy są Fundacja Caietanus , Nadleśnictwo Włocławek, Kwiaciarnia Barbary Kaźmierczak i Kamil Raus. Głównym celem imprezy będzie zbiórka pieniędzy na pomoce i specjalistyczny sprzęt do zajęć hortiterapii dla osób niepełnosprawnych. Bieg na dystansie 5 km odbędzie się17.03 2018 r. na terenach Nadleśnictwa Włocławek ( okolice jeziora ŁUBA). Bieg bezpłatny z możliwością wsparcia w/w zbiórki. Każda wpłata mile widziana. Zapisy ruszają 28.02.2018 r. o godzinie 8.00. Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie pod nr. tel. 782 033 792 do dnia 15.03.2018 r. do godz.12.00. W biegu może wziąć udział każdy bez względu na wiek,jednak osoby poniżej 18 roku życia proszone są o dostarczenie pisemnego pozwolenia od opiekuna prawnego. Po biegu przewidziane jest ognisko. Więcej informacji wkrótce.


Regulamin


I ORGANIZATORZY 
Fundacja Caietanus, Nadleśnictwo Włocławek, Kwiaciarnia Barbary Kaźmierczak oraz Kamil Raus

II CELE IMPREZY 
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
3. Zachęcenie mieszkańców do spędzania aktywnie czasu wolnego poprzez zabawę i rywalizację

III TERMIN I MIEJSCE 
1. Bieg odbędzie się 17 marca 2018r o godz. 10.00
2. Miejsce biegu to tereny Nadleśnictwa Włocławek (okolice jeziora Łuba)
3. Trasa ok. 5500 m drogami leśnymi

IV UCZESTNICTWO 
1. Impreza ma charakter otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 17 marca 2018 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w biegu tylko pod opieką osoby dorosłej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
a. zgłoszenie telefoniczne swojego udziału
b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu; 
c) akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność oraz ryzyko wynikające z charakteru Biegu. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań zdrowotnych; 
d) akceptacja publikacji wizerunku Uczestnika oraz jego danych w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów 
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów .
4. Odbiór pakietu startowego wraz z numerem startowym odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

V POMIAR I LIMIT CZASU 
W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasy.

VI KLASYFIKACJE 
W biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn

VII ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr. 782 033 792
2. Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 12.00, lub w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.
3. Organizatorzy ustalają limit zawodników na 100 osób. 
4.Bieg Bezpłatny z możliwością wsparcia zbiórki na pomoce, specjalistyczny sprzęt do zajęć hortiterapii dla
osób niepełnosprawnych.

VIII BIURO ZAWODÓW 
Biuro zawodów mieścić się będzie w Kwiaciarni Barbary Kaźmierczak przy ui. POW. Węcej informacji wkródce.


IX NAGRODY 
Informacje odnośnie nagród w późniejszym terminie. Są prowadzone rozmowy ze sponsorami.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane w widocznym miejscu. Osoby, które wystartują bez numeru startowego i chipa nie będą klasyfikowane. 
2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. W przypadku pojawienia się na trasie biegu pojazdu uprzywilejowanego uczestnik ma obowiązek umożliwienia swobodnego przejazdu wyżej wymienionego. 
3.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i świadomością, że podejmuje ryzyko.
4.Zawodnicy nie są objęci ubezpieczeniem podczas trwania imprezy.
5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 
6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
7.W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Kujowsko-Pomorskie
Miejscowość: 
Włocławk
Termin: 
2018-03-17
Rodzaj aktywności: 
bieg miejski
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat