@easymove.com.pl

Altus Cup 2018

Opis: 

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II.CEL:
Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
Upowszechnianie biegania po schodach jako najprostszej formy ruchu.
Organizacja Mistrzostw Weteranów Polski w biegu po schodach.
Organizacja Mistrzostw Polski Firm w biegu po schodach.
Organizacja Mistrzostw Polski Strażaków OSP w biegu po schodach.
Organizacja zawodów dla Strażaków PSP w biegu po schodach.

III.TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 roku
Start nastąpi z -3 pietra o godz. 16.00
Meta biegu znajduje się na 30 piętrze

IV.DYSTANS:
Bieg na 30 piętro – zawodnicy biegają co 30 sekund

V.KATEGORIE WIEKOWE:
1. Juniorki i Juniorzy rocznik 2001 – 1998
2. Mężczyźni: 20-23 lat, 24- 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-49 lat, 50-54 lata, 55-59lat, 60-64
lata, 65-69 lat, 70-74 lata, 75 lat i starsi.
3. Kobiety: 20-23 lat, 24- 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55 lat i
starsze.
4. Mistrzostwa Polski Firm – klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III
miejsca oraz klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce ( liczy się
czas 3 najlepszych zawodników lub zawodniczek)
5. Strażacy OSP do 29 lat, 30 lat i starsi + klasyfikacja drużynowa (czas 3 najlepszych
zawodników.)
6. Strażacy OSP (kobiety) do 29 lat, 30 lat i starsze + klasyfikacja drużynowa (czas 3
najlepszych zawodniczek).
7. Strażacy PSP do 29 lat, 30 lat i starsi + klasyfikacja drużynowa (czas 3 najlepszych
zawodników.)

VI.PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w biegu po schodach mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2001 i starsi
legitymujący się dobrym stanem zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zgodę rodziców lub
kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest zgłoszenie się podpisanie karty
uczestnictwa w formularzy zgłoszeniowym w dniu zawodów.
2. W Mistrzostwach Polski Firm i Instytucji w biegu po schodach mogą uczestniczyć osoby
pełnoletnie zatrudnione w firmie lub instytucji przez okres minimum 1 miesiąca od daty
rozegrania zawodów. Zawodników zgłasza firma lub instytucja. W klasyfikacji
indywidualnej z podziałem na kobiety i mężczyzn zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy
zgłoszeni są do biegu drużynowego. Drużyna składa się minimum z 4 osób (kobiet lub
mężczyzn). Firma może wystawić maksymalnie po 3 drużyny kobiet i mężczyzn.
3. W Mistrzostwach Polski Strażaków OSP w biegu po schodach mogą uczestniczyć strażacy
posiadający legitymację lub zaświadczenie przynależności do OSP przedstawiając do wglądu
w biurze zawodów. Drużyna składa się minimum z 4 osób (kobiet lub mężczyzn).
4. W kategorii Strażaków PSP w biegu po schodach mogą uczestniczyć wyłącznie strażacy
PSP przedstawiając legitymację do wglądu w biurze zawodów. Drużyna składa się minimum
z 4 osób.

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej tylko do 31 grudnia 2017 roku, po tym terminie
zgłoszenia już tylko w dniu zawodów. Za osobę zgłoszoną uważa się uczestnika, który
dokonał opłaty startowej. Zgłoszenia drużynowe będą przyjmowane tylko do 12 listopada.
Organizator może przyjąć indywidualnie zgłoszenie maksymalnie od 30 zawodników.
Wpisowe w biegu po schodach:
- opłata do 30 października 2017 roku 50zł (z koszulką)
- opłata do 31 grudnia 2017 roku (z koszulką) i w dniu zawodów 70zł
W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII.BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się w budynku Altus i będzie czynne w dniu zawodów 13 stycznia
(sobota) od godz. 13.30 – 15.45
Szatnie znajdują się w Instytucie Fizyki w Katowicach ul. Uniwersytecka (po drugiej stronie
ulicy).

IX.NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od I - III miejsca puchary i nagrody pieniężne
(300,200,100), a w kategoriach wiekowych od I – III miejsca statuetki.
2. W Mistrzostwach Polski Weteranów (w kategorii wiekowej od 35 i starsi) od I-III miejsca
pamiątkowe medale Mistrzostw Polski Weteranów.
3. W Mistrzostwach Polski Firm w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od I-III miejsca
puchary, medale i nagroda rzeczowa. W klasyfikacji drużynowej od I-III miejsca puchary.
4. W Mistrzostwach Polski Strażaków OSP w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn do III
miejsca puchary. Natomiast w kategoriach wiekowych od I-III miejsca pamiątkowe
statuetki i medale Mistrzostw Polski. W klasyfikacji drużynowej od I-III miejsca puchary.
5.W klasyfikacji generalnej strażaków PSP od I-III miejsca puchary i nagroda rzeczowa
rzeczowa. W klasyfikacji drużynowej od I-III miejsca puchary.
6. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymują pamiątkowe medale, napoje oraz
biorą udział w konkursie z nagrodami (nagrodę należy odebrać osobiście).

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu
może wystartować 500 zawodników. O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2.Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5.Organizator nie zapewnia natrysków.
6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu dnia na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Świętokrzyskie
Miejscowość: 
Katowice
Termin: 
2018-01-13
Rodzaj aktywności: 
chodzenie po schodach
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat